ČINNOST 2007

ZPRÁVA O ČINNOSTI KYNOLOGICKÉHO KLUBU ZA ROK 2007


V uplynulém roce se činnost naší organizace řídila schváleným plánem práce a stejně jako v předchozích letech spočívala především v organizování kurzů pro začínající kynology, v přípravě psů na zkouškové akce a v údržbě a zvelebování majetku.
Pokud jde o kurzy pro začínající kynology tvoří příjem z této činnosti podstatnou částku do rozpočtu naší organizace a dá se říci, že bez těchto prostředků, bychom se nevyhnuly výraznému nárůstu členských příspěvků. V letošním roce se mi zdatnou pomocnicí v tomto směru stala Dušana Štěchová st. za což jí patří dík. Potěšitelné je, že v případě potřeby máme v záloze hned několik členek, které by byly schopné vedení tohoto kurzu zabezpečit. Protože je mezi našimi členy řada těch, kteří kurzem prošli, uvítal bych z jejich strany případné náměty a připomínky ke zlepšení této činnosti.

K úspěšnosti kurzů přispělo mimo jiné i získání vývěsní skříňky ve městě, což nám umožnilo ve větší míře propagovat naší činnost v očích široké veřejnosti. Dalším krokem z hlediska propagace byl článek otištěný v Lovosickém dnešku a zřízení mailové adresy klubu. V současné době je v jednání zveřejnění kontaktu na webových stránkách města a stále zůstává otevřené možnost zřízení webových stránek klubu. Za aktualizaci informací ve vývěsní skříňce patčí dík Janě Šenfeldrové a především Heleně Pšeničkové.
Pokud jde o přípravu psů na zkouškové akce, postoupili letos někteří psovodi do vyšších pater zkoušek, což se pochopitelně určitým způsobem negativně odrazilo na úspěšnosti na těchto akcích. Z hlediska průběhu a přípravy těchto akcí nemáme v podstatě žádné problémy s výjimkou prostoru pro obranné práce pro vyšší stupně zkoušek. Z toho důvodu probíhala v rámci klubu i určitá diskuse jak tento problém řešit, konečné rozhodnutí bych ponechal na dnešní členské schůzi. Podrobnější přehled o účasti na zkouškách a o jejich úspěšnosti Vám přednese výcvikářka organizace Z. Novotná.

Kromě zkoušek se někteří naši členové zúčastňují i kynologických závodů. S výjimkou výcvikářky organizace Z. Novotné se jedná u ostatních členů většinou o jednorázovou účast, takže za nejkvalitnější výsledek lze zřejmě považovat 1. místo v kategorii IPO 3 Z. Novotné s IKAREM Vitaxis a 3. místo v kategorii ZVV 1 s EREM Vitaxis.

Jednu závodní akci pořádá i náš klub a tou je prosincový klubový kód. Je potěšitelné, že ročník 2007 bylo možné uspořádat ve vyšších soutěžních kategoriích než v roce 2006 a přes neúčast některých psů, byl závod i celkem slušně početně obsazen. Vítězkou hlavní kategorie podle zkoušky ZVV 1 se stala p. Helena Pšeničková. V souvislosti s touto akcí se sluší poděkovat i sponzorům, což byli p. Kalenská, p. Marečková, p. Šenfeldrová, Z. Novotná, J. Reizenthaler a já.
Pokud jde o výstavní úspěchy našich členů, tak zde platí, že se o spoustě výsledků vůbec nedozvím, což je jistě škoda. Proto mohu zmínit jen výstavní úspěch p. Bartošové s fenou belgického ovčáka, která vítězstvím ve své kategorii získala nominaci na Cruftovu výstavu ve Velké Británii.

Z hlediska počtu členů patří naše organizace dlouhodobě mezi středně velké a počet členské základny kolísá kolem 25 členů. Každý rok si někteří členové nevyzvednou známky, tímto riskují, že nebudou připuštěni k účasti na některých akcích ČKS. Případně pokud by se jim toto podařilo zatajit způsobí tím problém nejen sobě, ale i mateřské organizaci.

Problémovou oblastí naší činnosti je brigádnická činnost, která v roce 2007 klesla proti minulým letům prakticky na polovinu. Odpracováno bylo celkem 180 hodin a celkem se na této činnosti podílelo 16 členů, přičemž předepsaný limit 15 hodin odpracovalo jen 7 členů . Je trošku paradoxní, že se nám v uplynulém roce podařilo udělat zdaleka nejvíc práce. Za hlavní byl považoval opravu fasády na klubovně, kde jsme přípravné práce řešili s části svépomocí a z části dodavatelsky a samotnou opravu potom dodavatelsky.

Na závěr mé zprávy mi dovolte poděkovat všem, kteří svojí prací přispěli k dosaženým výsledkům a všem Vám popřát mnoho štěstí, zdraví a úspěchů v osobním, profesním i pejskařkém životě v roce 2008.

Pavel Vápeník
předseda

Zpráva o činnosti výboru ZKO za rok 2007.


Výbor ZKO se scházel podle potřeby a za uplynulý rok se sešel celkem 5 x. Na svých schůzích se zabýval především následující problematikou:
- platbami členské základny,
- zajištěním obsazení výcviků a kurzů,
- organizováním brigádnické činnosti,
- plánováním, vyhodnocováním a vyúčtováním akcí,
- řešením problémů s FÚ - podání daňových přiznání a zaplacení předepsaných daní,
- oprava a využívání propagační skříňky,
- průběžně přijímáním nových členů,
- zajištění účasti na školení figurantů,
- pronájem další cvičební plochy,
- článek v Lovosickém dnešku,
- zřízení mailové adresy,
- nabídka ČP + el. obojky,
- řešení pozemkových nároků z důvodu výstavby trafostanice,
- dožádání Českého rozhlasu,
- příprava klubového závodu,
- příprava členské schůze,
- další běžná agenda.

Pavel Vápeník
předseda

Z historie klubu:


Sportovní kynologie se v novodobé historii začala v Lovosicích organizovat přibližně v letech 1972 -1973, kdy pár nadšenců získalo do bezplatného pronájmu areál bývalé cihelny. Za pomoci těžké techniky a za finanční podpory tehdejšího Svazarmu se zde postupně podařilo vybudovat klubovnu a kotce pro trvalé ustájení psů. Celý areál byl budován jako středisko výcviku, branců kynologů, což umožňovalo využívání státních dotací. Přesto bylo provedení veškerých prací na samotných členech tehdejší Základní kynologické organizace Svazarmu. To mělo mimo jiné za následek stagnaci vlastní kynologické činnosti, takže v polovině roku 1981byla tato prakticky na nule.
V organizaci se v té době snažilo aktivně cvičit čtyři nebo pět dětí do 15 let a tři nebo čtyři dospělí. Chybělo především organizované a odborné vedení výcviku. V polovině roku 1981 přišel do organizace nový vedoucí výcviku a za pomoci nejaktivnějších mládežníků a některých jejich rodičů se postupně podařilo organizaci rozhýbat do té míry, že zde byly pravidelně pořádány jak zkouškové tak chovatelské akce, začala se zde vytváře tradice zimních klubových závodů a především letních výcvikových táborů, kterých se v době největší slávy účastnilo až 30 dětí se psy.

Dalším zlomovým momentem pro organizaci byl rok 1990, kdy v důsledku tzv. sametové revoluce došlo ke změnám v celé naší společnosti. To se samozřejmě nemohlo vyhnout, ani tehdejší Základní kynologické organizaci Svazarmu. Především zanikla samotná organizace Svazarmu a jako nástupnická organizace v oblasti kynologie vznikl Český kynologický svaz. Základní kynologická organizace Svazarmu Lovosice se tak transformovala v Základní kynologickou organizaci Českého kynologického svazu. Tato změna nebyla jen formální. Na jedné straně získala organizace vlastní právní subjektivitu, nikdo členy netlačil do činností, které s kynologií souvisí okrajově, nebo vůbec.. Na druhé straně, stoupaly nároky na tzv. administrativní vedení organizace, prakticky vysychl státní zdroj financování, a dříve jednotná sportovní kynologie se roztříštila do mnoha nejrůznějších organizací.

V našem klubu se objevily i jiné problémy např. s připojením klubu na el. vedení. Ty se zázračně podařily vyřešit za přispění přilehlé zahrádkářské kolonie a ještě dobíhajícího Svazarmu. Problémy s převodem majetku, se do úplného konce podařily dotáhnout až na přelomu let 2003/2004. Z hlediska členské základny došlo k postupnému úbytku mládeže do 18 let, kterou zřejmě začaly více přitahovat jiné druhy zábavy, než je kynologie. Činnost ukončila i řada dospělých členů, kteří začali podnikat, změnili zaměstnání, nebo si k původní profesi přibrali ještě další (často své psy využívali při hlídání u hlídacích agentur apod.). Změnily se i zdroje financování. To mělo za následek skokový růst členských příspěvků až na 20ti násobek původní výše. Kynologie se tak stala poměrně drahým koníčkem. Do určité míry se i profesionalizovala činnost kynologického personálu (zejména figurantů) a bohužel všechny tyto změny vedli i u členů, kteří zůstali, k posílení snah o vlastní prospěch a k poklesu ochoty pomoci k úspěchu druhému.

Současnost a perspektiva:


V současné době se dá říci, že je činnost kynologického klubu v Lovosicích stabilizovaná. Členská základna se pohybuje mezi 25 až 30 členy. Organizace pořádá během roku kolem 6ti zkouškových akcí, kterých se často zúčastňují i kynologové z jiných částí kraje (Ústí nad Labem, Litoměřic, Roudnice nad Labem, Prahy nebo České Lípy). Stálé místo v kalendáři akcí má i zimní klubový závod. Dobře je zajištěna i odborná stránka vedení výchovy a výcviku psů. Ve svém středu mají kynologové dva držitele první výkonnostní třídy, jednoho držitele třetí výkonnostní třídy, dva figuranty II. třídy, působí zde několik chovatelů, členem je i profesionální kynolog a chovatel z řad Policie ČR, nebo veterinární lékař. I když většina členů má zvířata s průkazem původu, nejsou nijak omezovaní ani členové, kteří vlastní "jen" tzv. bezpapíráky. Členové se během roku zúčastňují řady chovatelských, zkouškových i sportovních akcí v rámci republiky i v zahraničí. Někteří vozí, především z výstav i řadu pohárů a ocenění. Pokud jde o plemena, která lze v kynologickém klubu spatřit v akci, tak je jejich paleta poměrně široká, počínaje kokršpanělem, přes středního knírače, howavarta, tervuerena, border kolii, erdelteriéra, českého chodského psa, několik rotwailerů a samozřejmě německých ovčáků.

Od počátku existence kynologické organizace až do současné doby se činnost členů orientuje především na tzv. klasickou kynologii, což je sportovní odvětví, které se skládá ze tří základních složek (oddílů) a sice tzv. pachových prací, cviků poslušnosti a oddílu obrany. Tento výcvik se dá provádět až podle pěti zkušebních řádů. Určitou dobu se někteří zdejší členové věnovali výcviku záchranářskému a disciplíně agility. V budoucnu je pravděpodobné, že se část členské základny bude věnovat odvětví obedience, což je zjednodušeně řečeno výcvik psů k maximální ovladatelnosti.

Hlavními problémy současné doby je nedostatečně velká výcviková plocha a financování činnosti. Protože získání větší výcvikové plochy by bylo možné jen jejím nákupem, točí se nakonec vše kolem peněz. Činnost klubu je financována především z členských příspěvku a částečně z příjmu za pořádání tzv. kurzů pro začínající kynology, což je určitá forma kynologické osvěty a služby pro širokou veřejnost. V budoucnu bychom chtěli tyto služby rozšířit o profesionální kynologickou poradnu, kde by na mailové adrese kklovo@gmail.com odpovídali naši zkušení členové na kynologické dotazy a pomáhali by tak občanům řešit jejich problémy v soužití se psy.. Další možností financování činnosti klubu by byl pronájem vnějšího oplocení klubu pro reklamní účely, to se nám však zatím nedaří.

V nejbližší budoucnosti bychom chtěli v klubu obnovit tradici pořádání chovatelských kynologických akcí. První vlaštovkou by měla být bonitace německých ovčáků v srpnu příštího roku. Chtěli bychom také navázat užší kontakty s Městským úřadem, rádi bychom získali přímý odkaz na www stránkách MÚ na náš klub, uvažujeme i o zřízení vlastních www stránek, zatím nám k propagaci činnosti slouží jen vývěsní skříňka ve městě.

Na závěr bychom chtěli pozvat všechny zájemce o kynologii do svých řad, nebo do kurzu pro začínající kynology. Jak společný výcvik , tak i zmíněný kurz se konají vždy v sobotu od 8.30 hod. Zájemci nás najdou v Lukavecké ulici na křižovatce s městkým obchvatem, naproti benzínové čerpací stanici.

Pavel Vápeník   předseda kynologického klubu
 
 
Lovosický dnešek 10/2007 článek předsedy klubu P. Vápeníka (str.7,druhý článek) 
 
TOPlist